Wielkość czcionki: |
Kontrast strony:

Zmiana wysokości opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku

2022-01-19

INFORMACJA

Zgodnie z zapisami uchwały nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, informuję, że od 1 lutego 2022 r. opłata stała za pobyt dziecka w Poznańskim Zespole Żłobków wynosi 578,10 zł*

*zmiana wysokości ww. opłaty nastąpiła w wyniku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 14.01.2022 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu.